Lund Observatory

department of Astronomy and Theoretical Physics

HMS: Uppdrag och organisation


Utdrag ut Besluts- och delegationsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten:

HMS-kommittéerna
Kommittéerna har att samordna och följa upp den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Detta innebär ett särskilt ansvar för att driva och följa upp institutionernas arbete inom HMS-området.

Delegation lämnas till HMS-kommittéerna enligt nedan i den mån rektor inte beslutat om en annan ansvarsfördelning. Kommittéerna rapporterar till fakultetsstyrelsen.

Varje HMS-kommitté utgörs antingen av institutionsstyrelsen eller är sammansatt enligt följande:
• en arbetsgivarrepresentant per institution eller motsvarande som ingår i kommittén
• tre arbetstagarrepresentanter från de fackliga organisationerna
• tre studeranderepresentanter

Ordförande i kommittén ska vara en av arbetsgivarrepresentanterna och vice ordförande en av arbetstagar- eller studeranderepresentanterna. För ledamöterna i HMS-kommittéerna ska inte utses suppleanter. Huvudskyddsombud samt studerandehuvudskyddsombud har närvaro- och yttranderätt och personal vid byggnadsenhetens miljögrupp kan adjungeras till kommittén med närvaro- och yttranderätt.

Till HMS-kommittéerna delegeras att inom respektive kommittés ansvarsområde:
• utöva tillsyn samt ta initiativ till förändringar rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet och miljö- och säkerhetsfrågor
• utöva tillsyn samt ta initiativ till förändringar rörande skyddsrondsverksamheten
• genomföra och delta i arbetsmiljöutbildning
• granska ny- och ombyggnationer ur arbetsmiljösynpunkt

Page published by: Webmaster |