Astronomi  *  Idé- och lärdomshistoria

 

 

Människan i universum:

den astronomiska världsbilden

genom tiderna


Obs: Denna kurs gavs sista gången VT 2015.

Tvärvetenskaplig kurs ASTC02, 7,5 hp

Kursen vänder sig till studerande med såväl humanistisk/samhällsvetenskaplig
som naturvetenskaplig/teknisk bakgrund. Den behandlar människans världsbild
och dess utveckling i ett gränsöverskridande astronomiskt och idéhistoriskt perspektiv. 
Den ger en förståelse för astronomins metoder och problemställningar genom att sätta
in dessa i ett vetenskapshistoriskt sammanhang. Vidare syftar den till att belysa 
astronomins roll i samhälle och kultur.


Sidan framställd av Eva Jurlander, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik 
Lunds Universitet
Senast uppdaterad 2016-12-02